Fotogalérie:
čítať ďalej
školné LS

 

upomienka

 

Všetkým členom študentskej komory akademickej obce VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 
Akademický senát VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 
AZ Consult n.o. 

Vec: Upomienka na včasnú úhradu školného 


Milí študenti, 
Milí členovia AS, 
Milí vedúci pracovísk, 

blíži sa 31. marec t. j. posledný deň úhrady školného na letný semester. Prosím nepremeškajte tento dátum, lebo oneskorené platby majú za následok anulovanie zliav, ktoré si môžete pri včasnom platení uplatňovať. Ďalej vás prosíme, aby ste školné uhrádzali výlučne na účet školy uvedený v smernici rektora o školnom, ktorá je na web stránke školy. Do 31. 10. 2018 kým nevstúpila do platnosti posledná novela zákona č. 131/2002 o vysokých školách, táto však od l. januára zavádza pokutu pre školy ako aj outsorcing činnosti školy na nevysokoškolské spravidla neziskové organizácie. Navyše evidencia platieb rektorátu je prepojená na evidenciu vydávanie diplomov, preto by vznikol problém s vytlačením diplomu, ak by sme nemali vašu platbu v našom systéme. Dostali sme na túto tému už otázky z Prahy a Srbska, kde školné vyberali naši partneri, to však od l. januára už nie je možné. 

S úctou 

Vedenie VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 
Ekonomické odd. rektorát 
Študijné odd. rektorát 

Bratislava 08. 03. 2019

 

Zverejnené: 10.03.2019
Facebook: